Στην εποχή του κορονοϊού βιώσαμε και βιώνουμε, αναμφίβολα, πρωτόγνωρες καταστάσεις. Σε ότι αφορά τον τομέα της υγείας, η προσπάθεια ελέγχου της διάδοσης της λοίμωξης με Covid-19, ανέδειξε με έντονο όσο και επιτακτικό τρόπο από τη μια πλευρά το δικαίωμα στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων μας κι από την άλλη την προάσπιση της υγείας των πολιτών για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

 

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ/GDPR), η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επιτρέπεται,  όταν είναι απαραίτητη για λόγους δημοσίου συμφέροντος [άρθρο 6 (1ε )], ενώ αυτό το συμφέρον απαιτείται να είναι ουσιώδες, όταν πρόκειται για ευαίσθητα δεδομένα, όπως τα δεδομένα υγείας [άρθρο 9 (2ζ )΄].

Η νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων δεν είναι εμπόδιο για την προστασία της δημόσιας υγείας. Στην Ελλάδα, η προσπάθεια ελέγχου της διάδοσης του κορονοϊού στην κοινότητα προβλέπει από το 2020 με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου το περιεχόμενο και τις εγγυήσεις για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πολιτών επιδημιολογικού συσχετισμού από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) προς τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ωστόσο με βάση το νομοθέτημα του ΓΚΠΔ/GDPR προβλέπει ότι οι κανόνες για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα ισχύουν και σε ένα πλαίσιο όπως αυτό που σχετίζεται με την Covid-19.

Ο χώρος της υγείας είναι ο κατ’ εξοχήν χώρος ευαίσθητων και προσωπικών  δεδομένων.

Αυτό το νομοθετικό μέτρο έκτακτης ανάγκης είναι δυνατό υπό την προϋπόθεση ότι αποτελεί ένα αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό μέτρο εντός μιας δημοκρατικής κοινωνίας. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να επανεξετάζονται διαρκώς οι προϋποθέσεις, οι συνθήκες, οι όροι και τα όρια της συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. Εάν θεσπιστούν τέτοιου είδους μέτρα, ένα κράτος μέλος υποχρεούται να θέσει σε εφαρμογή επαρκείς διασφαλίσεις, όπως τη χορήγηση στους πολίτες του δικαιώματος άσκησης ένδικων μέσων.

Υγεία και Προσωπικά δεδομένα

Σύμφωνα με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων, τα δεδομένα που αφορούν την υγεία ορίζονται ως τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία σχετίζονται με την παρελθούσα, τρέχουσα ή μελλοντική σωματική και ψυχική υγεία ενός προσώπου.

Όπως αναφέρεται σχετικά, ως δεδομένα της υγείας νοούνται και οι πληροφορίες σχετικά με το φυσικό πρόσωπο που συλλέγονται κατά την εγγραφή του για τις υπηρεσίες υγείας και την παροχή αυτών, όπως ένας αριθμός, ένα σύμβολο ή ένα χαρακτηριστικό ταυτότητας που αποδίδεται σε ένα φυσικό πρόσωπο με σκοπό την πλήρη ταυτοποίησή του για σκοπούς υγείας, οι πληροφορίες που προκύπτουν από εξετάσεις ή αναλύσεις σε μέρος ή ουσία του σώματος, μεταξύ άλλων, από γενετικά και βιολογικά δείγματα και κάθε πληροφορία, παραδείγματος χάριν, σχετικά με ασθένεια, αναπηρία, κίνδυνο ασθένειας, ιατρικό ιστορικό, κλινική θεραπεία ή τη φυσιολογική ή βιοϊατρική κατάσταση του υποκειμένου των δεδομένων, ανεξαρτήτως πηγής, παραδείγματος χάριν, από ιατρό ή άλλο επαγγελματία στον τομέα της υγείας, νοσοκομείο, ιατρική συσκευή ή διαγνωστική δοκιμή in vitro.

Α.Χ.

Πηγές: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, www.syntagmawatch.gr, www.lawspot.gr.